Fysio,- manueeltherapie Siderius & Van der Wal

 

 

Privacy Policy 

 Fysio,- manueeltherapie Siderius & van der Wal hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysio,- manueeltherapie Siderius & van der Wal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke we- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

     - Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy:

     - Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt:

     - Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

     - Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is:

     - Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt:

     - Op de hoogte te zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fysio,- manueeltherapie Siderius & van der Wal zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemene zin, vragen heeft hierover verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten/patiënten.

Persoonsgegevens van cliënten/patiënten worden door Fysio,- manueeltherapie Siderius & van  der Wal verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

     - Administratieve doeleinde:

     - Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

     - De behandelovereenkomst:

Voor bovenstaande doelstellingen kan Fysio,- manueeltherapie Siderius & van der Wal de volgende persoonsgegevens van u vragen:

     - BSN-nummer

     - Voornaam

     - Tussenvoegsel

     - Achternaam

     - Telefoonnummer

     - E-mailadres

     - Geslacht

     - Huisarts

     - Gegevens over gezondheid

Uw persoonsgegevens worden door Fysio,-  manueeltherapie Siderius en van der Wal opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

     - Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar en maximaal 40 jaar.

Fysiotherapie van der Wal  | info@fysiotherapievanderwal.nl